Islannin jylhät maisemat

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä pohtimista ja jäsentämistä. (Suomen työnohjaajat ry.)

  • Yksilötyönohjauksen tavoitteena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja työrooliin liittyviin haasteisiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä sekä työuran taitekohdissa auttaa suuntaamaan ammatillista kehitystä haluttuun suuntaan. Terveydenhuollon työntekijöiden työnohjaus voi olla myös case-työnohjausta.

  • Työyhteisöjen työnohjaus auttaa yhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden että keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan.

  • Johdon ja esimiesten työnohjauksen tarkoituksena on tarkastella omaan käytännön johtamistyöhön liittyvien asioiden lisäksi mm. käsitystä johtajuudesta, esimiehenä toimimista, suhdetta alaisiin, omiin esimiehiin ja kollegoihin sekä suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Työnohjauksessa ensimmäisillä käynneillä määritellään yhdessä tavoitteet, joita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa. Työnohjaaja on puolueeton toimija, hän ei asetu yksilön tai organisaation puolelle. Hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään ratkaisuja pulmiinsa, tarkastelemaan omaa osuuttaan ja muiden tekijöiden vaikutusta erilaisissa työtilanteissa.

Työskentelyssä sovellan aineksia kognitiivis-analyyttisesta ajattelutavasta, työnohjauksen teorioista sekä tietämystä työ- ja organisaatiopsykologiasta. Työterveyspsykologin työssä olen mm. tukenut työyhteisöjä muutostilanteissa, selvitellyt työyhteisöjen ongelmatilanteita ja ohjannut toiminnan kehittämistä ilmapiirikyselyiden perusteella, sekä tukenut esimiehiä erilaisissa johtamisen pulmatilanteissa.