kesäinen merimaisema

PSYKOTERAPIA ON YHTEISTYÖTÄ

Kognitiivis-analyyttisessa (KAT) terapiassa terapeutti ja asiakas toimivat yhteistyössä alusta lähtien. Toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostuminen on olennaisen tärkeää, jotta asiakas hyötyy terapiasta.

Terapia alkaa 4-6 kerran jäsentelyvaiheella, jossa terapeutti ja asiakas luovat yhdessä alustavan hahmotuksen käsiteltävästä asiasta tai ongelmasta. Tämä hahmotus toimii pohjana terapian painopisteistä sopimiselle ja jatkotyöskentelylle. Tavoitteita tarkennetaan ja terapian edistymistä tarkastellaan yhdessä tarpeen mukaan. KAT-terapia soveltuu sekä rajatun ongelman että laaja-alaisempien kysymysten käsittelyyn.

MIHIN TILANTEISIIN KAT-TERAPIA SOVELTUU?

KAT-terapia soveltuu mm. masennuksen, ahdistuneisuuden ja uupumuksen hoitoon. Se voi auttaa saamaan uudenlaista ymmärrystä ja otetta vaihteleviin tunnetiloihin tai ihmissuhdeongelmiin. Psykoterapia auttaa selviytymään erilaisista elämän kriisitilanteista. Sitä voidaan käyttää myös tavallisessa elämässä tarpeellisten selviytymiskeinojen vahvistamiseen.

MINKÄLAISTA HYÖTYÄ PSYKOTERAPIASTA VOI OLLA?

Psykoterapia tuo helpotusta elämään, sillä se syventää ja eheyttää ihmisen kokemusta itsestään. Se antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten jäsentelyyn. Jos ongelmia ja pahaa oloa pohti yksin, ne voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä. Kun asioista uskaltautuu puhumaan ääneen turvallisessa ilmapiirissä koulutetun terapeutin kanssa, niihin voi syntyä ymmärtävämpi ja asiayhteyksiä huomioivampi suhde esim. itseä tuomitsevan tai lamauttavan ajattelutavan tilalle.

KAT-terapian tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja kykyä havainnoida omia tunnetiloja, ajattelu- ja toimintatapoja. Aiemmin epämääräiseltä tuntuneeseen tunteeseen tai kokemukseen voi saavuttaa uutta ymmärrystä. Silloin kokemisen ja toiminnan vaihtoehdot lisääntyvät. Hankalat olotilat tai ihmissuhdepulmat alkavat yleensä vähitellen helpottua. Psykoterapia vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, muutos ei tapahdu hetkessä.

PSYKOTERAPIAN KUSTANNUKSET

Psykoterapia voi toteutua omakustanteisesti. Silloin hakeutumiseen ei tarvita lähetettä. Tämä on tavallista silloin, jos asiakas haluaa selvitellä esim. elämäntilanteeseensa liittyviä ajatuksia tai ihmissuhdeongelmia. Joskus muutama käynti tai 10–20 kerran lyhytterapia voi olla riittävä, jotta omat ajatukset ja toimintavaihtoehdot tilanteessa selkeytyvät.

Kela korvaa osan psykoterapiasta, jos työ- tai opiskelukyvyn arvioidaan olevan uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi. Kelakorvauksen saamisen edellytyksiä:

  • lääkärin tekemä tilannearvio ja diagnoosi
  • vähintään 3 kk jatkunut hoitosuhde esim. työterveyshuollossa tai psykiatrian poliklinikalla, johon liittyen 2–3 psykiatrin käyntiä ja psykiatrin kirjoittama B-lausunto
  • asiakkaan täyttämä Kelan kuntoutushakemus
  • Kela korvaa psykoterapiaa enintään kolmen vuoden ajan, max 80 käyntiä vuodessa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia toteutuu useimmiten kertaviikkoisina, 45 min. pituisina käynteinä.